Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
FUJI
OKAYAMA
SUGO
MOTEGI
FUJI
SUZUKA
Total Points
Saturday 4/9
Saturday 6/25
Saturday 7/23
Saturday 8/20
Saturday 9/9
Saturday 10/29
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
2022 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
7
24
@SATOSHI TAKIKAWA
-
6
-
8
14
4
65
@MASANOBU KATO
2
25
-
-
27
6
62
J B@RESSHU SHIOYA
3
15
2
-
20
9
88
~c ^S@SHINSUKE UMEDA
-
4
-
-
4
1
19
HIROBON
5
18
5
25
53
2
98
Ǔށ@ANNA INOTSUME
1
12
3
18
34
3
73
呠 @MINEKI OKURA
4
10
4
12
30
5
55
MOTOTINO
-
8
-
15
23
8
17
 @ KENJI SUZUKI
-
2
1
10
13
7
17
 @ KENJI SUZUKI
2
8
-
10
20
2022 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
FUJI
OKAYAMA
SUGO
MOTEGI
FUJI
SUZUKA
Total Points
Sunday 4/10
Sunday1 6/26
Sunday2 7/24
Sunday 8/21
Sunday 9/11
Sunday 10/30
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
19
HIROBON
5
25
4
25
59
4
62
J B@RESSHU SHIOYA
3
18
-
8
29
6
73
呠 @MINEKI OKURA
-
12
3
6
21
9
88
~c ^S@SHINSUKE UMEDA
-
4
-
-
4
2
65
@MASANOBU KATO
4
15
2
12
33
3
98
Ǔށ@ANNA INOTSUME
1
10
5
15
31
5
55
MOTOTINO
-
6
1
18
25
8
24
@SATOSHI TAKIKAWA
-
2
-
4
6
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series